Stadgar för Glommens båtklubb

Stadgar för Glommens Båtklubb

Klubben bildades den 26 augusti 1976 och har sin hemort i Glommen, Falkenbergs kommun. Ursprungliga stadgar med senaste ändringsdatum 2007-07-06 upphör att gälla från och med  2010-07-02.

Nya stadgar antagna vid årsmöte 2010-03-13 samt vid extra årsmöte 2010-07-02 gäller från och med 2010-07-03

 Stadgarna ändrade ..................................................................................................................

 

§ 1         Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

 •  Främja det lokala fritidsbåtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle
  •  Främja kompetensutveckling inom båt- och sjöliv syftande till gott kamrat- och sjömanskap samt god sjösäkerhet                                            
 •  Medverka till säkra fritidsbåtar och säker hamn  
  •  Förvalta och utveckla hamnanläggningar och byggnader så att medlemmarnas intressen främjas
 •  Bedriva gästhamnsverksamhet

 

§ 2         Medlemskap

     2.1     Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Genom medlemskapet ansluter sig ny medlem till klubbens stadgar och ändamål.

 

     2.2     Medlemskategorier

Medlemmar indelas i följande kategorier:

 • enskilda medlemmar f o m 18 år
 • ungdomsmedlem t o m 17 år
 • familjemedlem (familjemedlemmar med samma bostadsadress, alla registrerade i klubben)
 • hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller extra årsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

 

     2.3     Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. 

 

     2.4     Skyldigheter

Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem är skyldig att delta i gemensamt arbete som beslutas av årsmöte, extra årsmöte eller styrelse. Arbete får ersättas av arbetsinsatsavgift. Vid behov är båtplatsinnehavare skyldig att delta i vakttjänst. Dispens kan medges av styrelsen. Tillämpning av gemensamt arbete och vakttjänst handläggs av styrelsen eller av styrelsen utsedd funktionär.

 

     2.5     Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan, efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur klubben.

 

     2.6     Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • Motverkar klubbens syften
 • Skadar klubbens intressen
 • Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till mötet skall framgå om ett uteslutningsärende skall behandlas. Till mötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

 

§ 3         Båtplatser

Klubben upplåter, i mån av tillgång, båtplatser i vatten eller för uppläggning på land till medlem i Glommens Båtklubb.

Erhållen båtplats får inte överlåtas eller hyras ut utan styrelsens medgivande. Båtplats får dock överlåtas till make, maka, sammanboende, barn eller annan familjemedlem, om denne är eller blir medlem i föreningen.

Styrelsen anvisar båtplats och kan, om styrelsen så finner lämpligt, ändra anvisad båtplats.

Båtplats, som innehavaren inte utnyttjar under viss tid, får under motsvarande tid utnyttjas av båtklubben.

Båtplatsinnehavare som ej tänkt sjösätta under kommande säsong skall meddela detta till styrelsen senast 1 maj under gällande säsong.

Båtplatsinnehavare som under minst 2 år inte utnyttjat sin båtplats kan, efter samråd med styrelsen och efter styrelsebeslut, sägas upp från sin båtplats.

Turordning till båtplats upprättas av styrelsen. Vid fördelning av båtplatser skall styrelsen i första hand beakta inträdesdatum i båtplats- eller byteskö.

Klubben äger ett antal sjöbodar. Dessa får utnyttjas i enlighet med gällande nyttjanderättsavtal.

 

§ 4         Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är årsmöte eller extra årsmöte samt styrelsen.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan årsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna årsmöten. Se § 8.

 

 

§ 5         Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar kalenderår.

 

§ 6         Avgifter

Medlemsavgifter.

Grundavgift erläggs vid erhållande av båtplats och återbetalas då lämnad båtplats hyrs ut på

nytt eller efter beslut av styrelsen.

Båtplatsavgift erläggs i förhållande till båtplatsens storlek..

Arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats.

Dessa avgifter fastställs av årsmöte eller extra årsmöte.

Extra uttaxering kan ske efter beslut på årsmöte eller extra årsmöte.

Avgifter för sjöbod beslutas av styrelsen.

 

§ 7         Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda före utgången av mars månad.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

 

§ 8         Klubbmöten

     8.1     Årsmöte

Ordinarie årsmöte, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

     8.2     Kallelse

Styrelsen skall tillställa med­lemmarna kallelse till ordinarie årsmöte senast fyra veckor före mötet. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning anslås på lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av klubben med annan förening, eller annan fråga som styrelsen finner vara av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar, skall detta anges i kallel­sen.

Kallelse sker per post eller via e-post.

 

     8.3     Förslag till dagordningspunkt/motion

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 

     8.4     Dagordning

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av

medlemsavgift - enskild medlem

medlemsavgift - umgdomsmedlem

medlemsavgift - familj

grundavgift

båtplatsavgift

arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats

 • Stadgeändring
 • Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Avslutning

 

     8.5     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse skall göras senast fyra veckor före mötet.

    

     8.6      Rösträtt, beslut och val

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Familjemedlemskap innebär en röst per familj.

Rösträtten är personlig men får utövas genom fullmakt för en (1) medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon kräver sluten omröstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

 

§ 9         Styrelse och förvaltning

     9.1     Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte och skall bestå av ordförande samt fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot

Ordförande väljs för ett (1) år. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två (2) år. Två (2) ordinarie ledamöter väljs jämna år och tre (3) ordinarie ledamöter udda år.

 

     9.2     Styrelsens skyldigheter

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera av styrelsen särskilt utsedda personer.

Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandens kallelse, dock minst fyra gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fyra är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av årsmöte eller extra årsmöte.
 •  Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall

      dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

 • Bereda ärenden inför klubbmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • Upprätta och uppdatera ordningsregler gällande för båtklubbens arrenderade område.
 • Före januari månads utgång ha överlämnat klubbens räkenskaper från föregående år till

     revisorerna.

 • Upprätta nyttjanderättsavtal för sjöbod samt besluta om avgifter för sjöbod.

 

§ 10       Revisorer

Klubben skall revideras av en revisor och en revisorsuppleant. Dessa väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

§ 11       Valberedning

Valberedning, bestående av två ordinarie ledamöter varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera övriga eventuella kandidater.

 

§ 12       Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilda av styrelsen utfärdade ordningsregler.

 

§ 13       Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart ändrad.

§ 14       Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Skiljenämndens ordförandes kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

§ 15       Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två klubbmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

 

 

 

Till startsidan