Kallelse till årsmöte 26 mars 2011

Plats: Samlingslokalen
Ärende: Årsmöte

Glommens Båtklubb

Dagordning vid ordinarie årsmöte 110326
(enligt stadgarna)

§1. Mötets öppnande

§2. Fastställande av röstlängd för mötet

§3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

§4. Fastställande av dagordning

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§6. Val av protokolljusterare och rösträknare

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

§8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret

§9. Revisorernas berättelse

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§11. Fastställande av:

medlemsavgift – enskild medlem

medlemsavgift – ungdomsmedlem

medlemsavgift – familj

grundavgift

båtplatsavgift

arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats.

§12. Stadgeändring

§13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret

§14. Val av ordförande

§15. Val av styrelseledamöter

§16. Val av revisorer

§17. Val av valberedning

§18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§19. Övriga frågor

§20. Avslutning

 

Information:

Du kan hålla Dig informerad via vår hemsida: www.glommensbatklubb.se
Klubbens mailadress är glommen.batklubb@telia.com Vi önskar att så många som möjligt anmäler sin mailadress, så att vi har möjlighet att skicka ut information via den vägen för att spara porto och arbete.

Arbetsdagar till våren är 2/4, 9/4 och 24/4

Startsida